Rekreačný poukaz

Nechajte si preplatiť dovolenku zamestnávateľom!

Podľa novely Zákonníka práce od januára 2019 je zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 49 zamestnancov povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu. To znamená, že povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov má len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov. Zamestnávateľ poskytuje príspevok na žiadosť zamestnanca.

O príspevok na rekreáciu môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Výška príspevku na rekreáciu až 275 €

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi (pracujúcemu na “plný úväzok”) na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

Ako získať príspevok na rekreačný poukaz

Overte si nárok

Nakoľko priznanie príspevku nie je automatické, je potrebné si u zamestnávateľa preveriť presný postup a podmienky k preplateniu.

Rezervujte si pobyt

Vyberte si pobytový balík z našej ponuky, ktorý obsahuje najmenej 2 noci, pričom môže zahŕňať aj stravovacie, wellness a ďalšie služby. Pobyt si môžete rezervovať telefonicky alebo online cez rezervačný formulár.

Požiadajte o príspevok

Faktúru, ktorú obdržíte za pobyt si uschovajte a najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie musíte zamestnávateľovi predložiť účtovné doklady a on Vám príspevok na rekreáciu poskytne podľa dohody, prípadne v najbližšom výplatnom termíne.

Využiť akciový balíček


Náš tip:

Ak si v jednom kalendárnom roku vyberiete pobyt z našej ponuky v celkovej hodnote nepresahujúcej 500 €, váš zamestnávateľ vám bude povinný 55 % z výdavkov na tento pobyt uhradiť (presne 275 eur, čo je maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu).

Ktorý zamestanec má nárok?

  • zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov (za predpokladu, že jeho zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov)
  • zamestnanec s kratším pracovným časom, ktorý odpracoval najmenej 24 mesiacov- pomerne. Maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.
  • za kalendárny rok môžete požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa
  • príspevok na rekreáciu sa vzťahuje aj na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.
  • to, či spĺňate podmienky pre príspevok na rekreáciu sa posudzuje KU DŇU začatia rekreácie

Na čo môžem poukaz využiť

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním minimálne na 2 noci na území SR
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie na minimálne 2 noci a stravovacie služby alebo iné služby spojené s rekreáciou na území SR
  • ubytovanie minimálne na 2 noci na území SR, súčasťou môžu byť aj stravovacie služby
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce ZŠ/ 1.-4. ročník gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

Zamestnávateľ prispieva aj na rekreáciu iných osôb žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak sa rekreujú spolu so zamestnancom. So sebou na pobyt si teda môžete vziať manžela/manželku, partnera/ partnerku, dieťa či rodiča.